Notícies

Formularis

En aquest apartat podreu trobar documentació administrativa i/o formularis en relació al Programa de Cooperació i Solidaritat.

Subvenció general o puntual per a l'any 2022 en l'àmbit de la Cooperació

Convocatòria:
Subvenció general o puntual per a l'any 2022 en l'àmbit de la Cooperació

Bases i convocatòria:
Bases i convocatòria

Quantia sol.licitud:
L'import de la convocatòria es fixa en 257.823,00 €.
 

Documentació:

Sol·licitud de la subvenció

 • Autorització de representació (obligatori telemàtic
 • Certificat de l'acta d'aprovació dels comptes anuals i de l'aprovació del pressupost econòmic (obligatori telemàtic)
 • Certificat de nomenament de l'òrgan de govern de l'entitat sol·licitant segons els seus estatuts (obligatori telemàtic)
 • Certificat de situació censal emès per l'AEAT (obligatori telemàtic)
 • Document de designació de compte bancari (obligatori telemàtic)
 • Document emès per ens privat finançador on consti la finalitat i l'import del projecte (obligatori telemàtic)
 • Documentació presentada en el tràmit de sol·licitud i/o resolució de concessió de subvenció per altres administracions o ens públics (obligatori telemàtic)
 • NIF (obligatori telemàtic)
 • Projecte a l'àmbit de Cooperació (obligatori telemàtic) 
 • Projecte econòmic (obligatori telemàtic) 

Descripció sol.licitud:
Sol·licituds de subvencions per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de l'àmbit de cooperació al desenvolupament, d'educació i sensibilització per al desenvolupament i d'ajuda humanitària, per a l'exercici econòmic 2022.

Modalitats:
1. Subvencions generals: per al finançament global de l'activitat de l'entitat
2. Subvencions puntuals: per al finançament d'una activitat o projecte concret.

No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.

Qui el pot demanar?:
Podran ser beneficiaris d'aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d'acord amb els requisits que s'estableixin a les bases particulars de la convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, despleguin activitats o projectes subvencionables, sempre que acreditin disposar d'un número d'identificació fiscal.

Termini presentació:
El termini de presentació de les sol·licituds es des del 28 de març al 26 d'abril, ambdós inclosos.

Què passa després?:
La proposta provisional del procediment es notificarà als interessats.
Les subvencions podran denegar-se per incompliment dels requisits establerts a les bases o per haver-se exhaurit el crèdit pressupostari.

Temps de resposta:
El termini màxim per a la resolució definitiva serà de tres mesos, a comptar des de l'endemà a la presentació de la sol·licitud i finalitzarà el mateix dia (en numeral) equivalent a la data de presentació.
Efecte del silenci administratiu:
Transcorregut el termini legal sense que l'ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament de desenvolupament
- L'ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l'Ajuntament de L'Hospitalet (BOPB 10/02/2005)
- Les bases d'execució del pressupost general per a l'exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció
- La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori
Òrgan de resolució:
Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea

Informació:

- Per a cada activitat o projecte per al qual es vulgui sol·licitar la concessió d'una subvenció caldrà presentar una sol·licitud.
- Les sol·licituds i els documents que les acompanyen podran presentar-se tant en català com en castellà i hauran d'evitar el llenguatge sexista en la seva redacció.
- En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, tota la documentació que s'adjunti als formularis haurà d'anar degudament signada electrònicament pel beneficiari o pel seu representant.
- No es tindrà en compte cap documentació lliurada que no s'acompanyi dels corresponents formularis, excepte que siguin per adjuntar a una sol·licitud anterior o en resposta a un requeriment de l'Ajuntament.

Tant els criteris de valoració, com tota la informació relativa amb aquesta convocatòria, la podreu consultar a la convocatòria i bases de la subvenció en l'àmbit de Cooperació a l'apartat de   SOL·LICITAR

Presentació de la documentació que justifiqui una subvenció concedida l'any 2021

Qui el pot demanar?:

Les persones físiques o jurídiques a les que s'hagi concedit aquesta subvenció

Termini presentació:

Des de la finalització del projecte fins el 15 de febrer de 2022

Què passa després:

Una vegada comprovat el compliment de les condicions i dels objectius que es determinen a l'acte de concessió de la subvenció i acreditades les despeses, l'òrgan competent emetrà una resolució que es notificarà a les persones interessades d'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Temps de resposta:

El temps de resposta serà d'un màxim de 3 mesos des de la data del registre de la sol·licitud inicial de subvenció.

Efecte del silenci administratiu:

Transcorregut el termini legal sense que l’ajuntament hagi notificat cap resolució, la petició s'entendrà desestimada.

Normativa aplicable:

En tot el que no preveuen expressament les bases que regulen l’atorgament de subvencions per a l’exercici en curs, són d’aplicació:
- La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
- El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament.
- L’ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005).
- Les bases d’execució del pressupost general per a l’exercici de l'any en què s'ha sol·licitat la subvenció.
- La legislació de procediment administratiu aplicable amb caràcter supletori.
Si teniu cap dubte podeu contactar amb:Programa de cooperació
Telèfon: 93 402 99 84 Òrgan de resolució:Tinent d'alcalde o Regidor/a de l'àrea


Impresos associats
PDFModel d'instància general
Model  4.1 For rmulari general tècnic justificació subvenció
Model  4.2 Formulari econòmic justificació subvenció
Solicitud justificació Cooperació

Memòria d'activitats

A més, informe auditor només en els casos que marquen les bases de la convocatòria

Informe auditor

Informació:

A l'apartat de documentació addicional caldrà aportar també per a:
1. Subvencions per import inferior a 60.000 €, tots els fitxers de factures i altres documents probatoris de les despeses, així com els corresponents comprovants del seu pagament i la documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut.
2. Subvencions per import igual o superior a 60.000 €, documentació acreditativa de la difusió del projecte subvencionat (fulletons, díptics,etc.), degudament identificats amb una breu descripció del seu contingut.
Només les persones físiques beneficiaries de la subvenció poden aportar la documentació presencialment.

LA TRAMITACIÓ S'HA DE FER A TRAVÉS D'AQUEST ENLLAÇ

Sol·licitud de subvenció per a entitats que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2021
 
Sol·licituds de subvencions per a entitats ciutadanes que portin a terme projectes de cooperació al desenvolupament, projectes d'educació i sensibilització  per al desenvolupament i projectes d’ajuda humanitària per a l’exercici econòmic 2021.

Modalitats de subvencions:
Subvencions generals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament global de l’activitat de l’entitat.
Subvencions puntuals: quan tinguin per finalitat atorgar ajudes econòmiques per al finançament d’una activitat o projecte concret..
No es podrà sol·licitar una subvenció puntual per a una activitat que ja estigui inclosa en el projecte per al qual es demana una subvenció general.

L'import d'aquesta convocatòria es fixa en 257.823,00 €,  per al total de sol·licituds, que s'impuratarà al pressupost de l'any 2021.

TERMINIS

El termini de presentació de sol·licituds en l'àmbit de cooperació és des del dia 19 d’abril  fins al  dia 14 de maig de 2021, ambdós inclosos

QUI LES POT DEMANAR

Podran ser beneficiàries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que desenvolupin programes, projectes o activitats d’acord amb els requisits que s’estableixin a les bases particulars de la  convocatòria.

També poden tenir aquesta condició les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus de comunitat econòmica o patrimoni separat que, encara que no tingui personalitat jurídica, desenvolupin activitats o projectes subvencionables, sempre i quan acreditin disposar d’un número d’identificació fiscal.
 

COM ES POT TRAMITAR

Per internet o presencialment

Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

Documentació necessària:

Sol·licitud

Formulari de sol·licitud de subvenció en l'àmbit de la Cooperació 2021

Formulari econòmic projecte 2021 Cooperació Model 2.2

Formulari tècnic projecte 2021 Cooperació Model 2.1

Sol·licitud de transferència bancaria

Totes les sol·licituds de subvenció aniran acompanyades de la següent documentació:

En el cas de persones jurídiques o entitats sense personalitat jurídica, fotocòpia del NIF de l'entitat sol·licitant..
Documentació acreditativa de la capacitat de representació de l'entitat per part del seu representant..
Certificat de nomenament de l’òrgan de govern de l’entitat sol·licitant segons els seus estatuts, en el qual constin relacionades les persones que el conformen actualment, indicant càrrec, nom, cognom i DNI..
Resum del exercici econòmic de l'any 2020, on hi consti la subvenció rebuda de l'Ajuntament de L'Hospitalet i/o d'altres administracions públiques. .
Sol·licitud de transferència bancària normalitzada per a entitats de nova creació, o bé per a aquelles que hagin canviat el número del compte corrent o no l'hagin aportat abans a l'Ajuntament de L'Hospitalet..Per tramitar per internet heu de disposar d′un sistema d′identificació acceptat pel servei VÀLid.

1. Cliqueu sobre el botó Tramitar.
2. Identifiqueu-vos amb qualsevol dels sistemes acceptats pel servei VÀLid
3. Empleneu el formulari que s'obrirà.
4. Adjunteu, si cal, els arxius o fitxers de la documentació necessària per al tràmit.
5. Cliqueu enviar. En aquest moment estareu signant la sol·licitud per presentar-la al registre electrònic de l'ajuntamentFinalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Finalitzat el tràmit rebreu un correu electrònic amb el justificant de la seva presentació.

Nota: Consulteu aquesta ajuda per comprovar que la configuració del que la configuració del vostre equip és compatible amb els requisits tècnics de l'aplicació.

 

 

Accès a...

 • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
 • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
 • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans