Notícies

Bases de legislació vigent

L'origen de la política espanyola de cooperació per al desenvolupament es troba en la base legal de la declaració que apareix en el preàmbul de la Constitució de 1978, on la nació espanyola proclama la voluntat de col•laborar per enfortir unes relacions pacífiques i de cooperació eficaç entre tots els pobles de la Terra.

Per la seva banda, l'article 51 de l'Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix l'obligació de promoure la pau i el desenvolupament dels pobles mitjançant les accions i polítiques de cooperació.

La política de cooperació internacional per al desenvolupament constitueix un aspecte fonamental de l'acció exterior dels estats democràtics en relació amb aquells països que no han aconseguit el mateix nivell de desenvolupament. Una política que es basa en una concepció interdependent i solidària de la societat internacional i de les relacions que s’hi desenvolupen.

La Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament articula en un únic text el conjunt de mesures i instruments que configuren la nostra política de cooperació al desenvolupament. L’article 20 preveu la cooperació feta per les comunitats autònomes i entitats locals com a expressió solidària de les respectives societats i que es basa en els principis d'autonomia pressupostària i responsabilitat pròpia en el desenvolupament i execució.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei de cooperació, de 26/2001 de 31 de desembre, que es cuida d’elaborar les directrius i els principis que regeixen les actuacions de cooperació impulsades pel govern, a través del Pla director de cooperació al desenvolupament 2011-2014, aprovat per resolució del Parlament de Catalunya 754-VIII/2010, de 22 de juliol, vigent fins al 30 de desembre de 2014.

Aquest Pla Director també observarà l'adaptació de la normativa que regeix el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat per complir les previsions establertes per als municipis de gran població en el Títol X de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, que regula les bases del règim local. La singularitat de funcionament i debats en el Consell Municipal de Cooperació haurà de continuar sent prioritària dins de la creació del Consell Social de la Ciutat que aglutinarà i reforçarà la nostra proposta en els consells sectorials.

Accès a...

  • https://drive.google.com/file/d/1yvtbLYezMLi3DEihEkeIhrA5bkvba4H7/view?usp=sharing
  • https://drive.google.com/file/d/1zLFKnZ3tSIwvo940bKI1rij17CibgQly/view?usp=sharing
  • Poster de la portada del còmic
Ajuntament de L'Hospitalet
Amb el suport de:Diputació de BarcelonaL'Hospitalet Drets humans